HomePathTeachingsTeachersWisdomAboutContactSchedulesC Activities

A brief Prayer for the Swift Rebirth of

His Holiness Drubwang Pema Norbu Rinpoche

 ༄༅། །ལྔ་བརྒྱའི་གཙུག་རྒྱན་པཎ་ཆེན་བི་མ་ལ།

NGA GYAI TSUG GYEN PEN CHEN BIMALA

You are the crown jewel of five hundred scholars,

 

།སླར་ཡང་སྲིད་པ་བཟུང་བའི་ཚུལ་བསྟན་ནས།

LAR YANG SID PA ZUNG WAI TSUL TENPA

The great scholar Vimalamitra, who has taken birth once again;

 

།སྙིང་པོའི་བསྟན་པ་སྤེལ་ལ་ཟླ་བྲལ་བ།

NYING POI TEN PA PEL LA DA DRAL WA

You who have no rivals in spreading the heart essence of the teachings:

 

།པདྨ་ནོར་བུའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།

PEMA NORBUI ZHAB LA SOL WA DEB

I pray to Drubwang Pema Norbu.

 

།གང་གི་ཡང་སྲིད་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ།

GANG GI YANG SID CHOG GI TRUL PAI KU

Hold us with your compassion

 

།མྱུར་བ་ཉིད་དུ་འབྱོན་པར་ཐུགས་རྗེས་ཟུངས།

NYUR WA NYID DU JON PAR TUG JE ZUNG

Through the swift coming of your reincarnation, the supreme emanation!

 

།ཞེས་མཁན་ཆེན་ངག་གི་དབང་པོའི་གསུངས་ཚིགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གི་ཐོག་རྐང་པ་ཐ་མ་གཉིས་ ༧སྐྱབས་རྗེ་གདུང་སྲས་འཕྲིན་ལས་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་

མྱུར་བྱོན་གསོལ་འདེབས་སུ་ཁ་བསྣོན་བཀྲིན་སྐྱབས་འཇུག་སུ་ ༢༠༠༩  ཟླ་༣   ཚེས་༢༨  ཉིན་བརྩལ།

The first four lines are an original prayer composed by Khenchen Ngagi Wangpo, and the last two lines

were kindly added by Dungse Thinley Norbu Rinpoche on March, 28th 2009, as a prayer for the swift rebirth of His Holiness Pema Norbu Rinpoche.

 _____________________________________________________________________________________________________________________

成就自在 貝諾法王

迅速轉世祈請文略軌

༄༅། །ལྔ་བརྒྱའི་གཙུག་རྒྱན་པཎ་ཆེན་བི་མ་ལ།    །སླར་ཡང་སྲིད་པ་བཟུང་བའི་ཚུལ་བསྟན་ནས།

阿架 租監 班欽 毗瑪拉        拉揚系巴 松威 促敦津

Nga Gyi Tsug Gyen Pen Chen Vimala                           Lar Yang Srid Pa Zung Wai Tsul Ten ne

五百智首班欽毗瑪拉,      復再示現受生之行相,

 

།སྙིང་པོའི་བསྟན་པ་སྤེལ་ལ་ཟླ་བྲལ་བ།             །པདྨ་ནོར་བུའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།

寧杯 滇巴 貝拉 達札瓦        貝瑪 諾布 俠拉 梭哇迭   

Nying Poe Ten Pa Pel La Da Dral Wa                             Pema Norbu Zhab La Sol Wa Debs

弘揚精藏教法無倫比,      貝瑪諾布蓮足前祈請:

 

།གང་གི་ཡང་སྲིད་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ།         །མྱུར་བ་ཉིད་དུ་འབྱོན་པར་ཐུགས་རྗེས་ཟུངས།

崗嘰 楊夕 秋嘰 珠貝固       紐哇 尼篤 卷巴 圖杰松

Gang Gi Yang Srid Chog Gi Trul Pai Ku                   Nyur Wa Nyid Du Juan Pa Thugs Je Zung

尊者再化殊勝應化身,     惟願大悲攝受速降臨!

 །ཞེས་མཁན་ཆེན་ངག་གི་དབང་པོའི་གསུངས་ཚིགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གི་ཐོག་རྐང་པ་ཐ་མ་གཉིས་ ༧སྐྱབས་རྗེ་གདུང་སྲས་འཕྲིན་ལས་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་

མྱུར་བྱོན་གསོལ་འདེབས་སུ་ཁ་བསྣོན་བཀྲིན་སྐྱབས་འཇུག་སུ་ ༢༠༠༩  ཟླ་༣   ཚེས་༢༨  ཉིན་བརྩལ།

於堪欽阿格旺波所宣之一偈,尊貴「依怙主 董瑟聽列諾布仁波切」

復添末後二句,以祈請怙主尊者(貝諾法王)之再化身迅速降臨,以增補之法、

於電話中賜文。時二○○九年三月廿八日。

English version in PDF Format

Chinese version in PDF Format

__________________________________________________________________

Back

Copyright 2004-2011 Buddha of Compassion Society